Privacy statement

Privacy Statement

Jouw gegevens, veilig bij ons

Stichting Arabiyyah hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit Privacy Statement beschrijft waarom en hoe wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Wie zijn wij?

Stichting Arabiyyah gevestigd op de Uitenhagestraat 35, 2571 VV te Den Haag, zijn verantwoordelijk in de zin van de wet, voor de bewerking van uw gegevens. Stichting Arabiyyah is te bereiken via info@arabiyyah.nl of telefonisch via telefoonnummer +31 (0)6 193 408 93.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u solliciteert bij Stichting Arabiyyah of u zich op een andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening. Wij verzamelen dus gegevens van iedereen die direct of indirect in contact met ons treedt: klanten, relaties, sollicitanten, (oud-)medewerkers en contactpersonen.

Hoe geeft u ons toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

Wanneer u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u solliciteert bij Stichting Arabiyyah of u zich op een andere wijze aanmeldt om gebruik te maken van onze dienstverlening, wordt u geïnformeerd over het doel van de registratie van persoonsgegevens en gevraagd uit vrije wil toestemming te geven voor registratie.

In bepaalde situaties verklaart u bij ondertekening van een trainingsvoorstel dat u akkoord gaat met het feit dat wij de persoonsgegevens verwerken. Daarnaast verwerken wij uw gegevens bij netwerkbijeenkomsten of in situaties waarbij Stichting Arabiyyah moet voldoen aan de wet- en regelgeving.

Wanneer in gewijzigde of nieuwe situaties uw persoonsgegevens verwerkt worden, zal dat slechts met uw uitdrukkelijke toestemming plaatsvinden.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van onze klanten en relaties voor de uitvoering van onze dienstverlening, het sluiten en het uitvoeren van een overeenkomst en in specifieke gevallen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Lees meer over het verwerken van gegevens van onze klanten en relaties.

Daarnaast verzamelen we persoonsgegevens van (oud-)medewerkers en sollicitanten in het kader van arbeidsovereenkomsten, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement. Lees meer over het verwerken van gegevens van (oud-)medewerkers en sollicitanten.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verwerken van klanten en relaties, en van (oud-)medewerkers en sollicitanten, de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Een deel van deze gegevens is verplicht om er gebruik van te kunnen maken. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u verstrekt.

Met wie delen wij (een gedeelte van) uw persoonsgegevens?

Stichting Arabiyyah kan uw persoonsgegevens doorgeven aan organisaties die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Denk daarbij aan de hotels waarmee wij samenwerken en de organisaties die onze ICT programmatuur beheren.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verzameld.

Bent u een klant of een relatie van Stichting Arabiyyah, dan bewaren we uw persoonsgegevens maximaal 26 maanden na beëindiging van uw taaltraining.

Voor (oud-)medewerkers geldt dat persoonsgegevens overeenkomstig wettelijke termijnen worden bewaard. Indien er geen wettelijke termijnen zijn bepaald, worden de termijnen bepaald conform het overzicht bewaartermijnen personeelsdossier.

In het kader van sollicitaties worden persoonsgegevens tot 4 weken na sluiting van de sollicitatieprocedure bewaard.

Hoe hebben wij uw persoonsgegevens beveiligd?

Stichting Arabiyyah doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Zo hebben bijvoorbeeld alleen geautoriseerde medewerkers toegang tot uw persoonsgegevens.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Stichting Arabiyyah met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Hoe heeft u inzage in uw verzamelde persoonsgegevens en hoe kunt u deze (laten) corrigeren of verwijderen?

Als klant, relatie, (oud-)medewerker of sollicitant van Stichting Arabiyyah heeft u recht op inzage, correctie of verwijdering van uw vastgelegde persoonsgegevens. Daarnaast kunt u een gespecificeerd verzoek tot Stichting Arabiyyah richten door een email te sturen naar info@arabiyyah.nl, onder vermelding van uw NAW gegevens. Stichting Arabiyyah zal binnen 4 weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren.

In geval van een verzoek tot verwijdering zal Stichting Arabiyyah de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Derden, aan wie gegevens zijn verstrekt, worden van de wijzigingen op de hoogte gebracht.

Heeft u vragen, opmerkingen, klachten of een vermoeden van een datalek?

In dat geval kunt u uw vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Stichting Arabiyyah, per e-mail of schriftelijk contact met ons opnemen via info@arabiyyah.nl

U kunt uw vermoeden van een datalek ook melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens door gebruik te maken van de volgende link https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/melding/aanmaken?

Dit webformulier kan ook gebruikt worden om een bestaande melding te wijzigen of in te trekken.

Cookies

De websites van “Stichting Arabiyyah” maken gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op de computer van Klanten worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u als bezoeker bekijkt en welke opties u gebruikt. Stichting Arabiyyah gebruikt deze gegevens o.a. ter optimalisering van haar website. Cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw internet browser afsluit. U kunt er ook voor kiezen uw internet browser zo in te stellen dat u een waarschuwing ontvangen bij plaatsing van een cookie. Ook is het voor u mogelijk om het plaatsen van Cookies volledig te blokkeren. In dat geval is het echter mogelijk dat u niet van alle onderdelen van onze websites gebruik kunt maken.

Webanalyse

Stichting Arabiyyah maakt gebruik van Google Analytics en andere webanalysediensten. Deze diensten maken gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. In het geval van Google Analytics wordt de informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) overgebracht naar, en door Google opgeslagen op servers die zich bevinden buiten Europa. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over het websitegebruik op te stellen voor Stichting Arabiyyah en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Cameratoezicht

Het gebruik van cameratoezicht geldt als een vorm van verwerking van persoonsgegevens. Hiervoor zijn de volgende additionele voorwaarden van toepassing:

Cameratoezicht vindt uitsluitend plaats ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van personen, voor toezicht in het gebouw en op het terrein van het instituut en ter bewaking van zaken die zich in het gebouw en op het terrein van Stichting Arabiyyah bevinden.

Daar waar camera’s zijn geplaatst, is dat duidelijk aangegeven.

Voor de door middel van het cameratoezicht vastgelegde gegevens geldt dat er uitsluitend beelden worden opgeslagen wanneer een camera is geplaatst ter bewaking van zaken die zich in het gebouw en op het terrein van het instituut bevinden. Deze gegevens worden niet langer dan 7 werkdagen bewaard, tenzij er incidenten zijn vastgelegd.

Wijzigingen Privacy Statement

Stichting Arabiyyah kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. Het meest recente Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de websites van Stichting Arabiyyah. Deze versie van het Privacy Statement is opgesteld op 12 december 2020.